'S Fhada Leam An Oidhche GheamhraidhИсполнитель: The Blood Arm
Альбом: Infinite Nights
Продолжительность: 04:37
Стиль: Иное

Перевод:
Capercaillie
The Blood Is Strong
‘s Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh
Faili, faili, faili o/ ro;
Faili, faili, faili o/ ro;
Faili, faili, faili o/ ro;
‘S cian nan cian bho dh’ghag mi Leo/dhas.

‘S fhada learn an oidche gheamhraidh,
‘S fhada ‘s fhada ‘s fhada learn i
‘S nach fhaic mi ach pre/iridh lom ann,
‘S cha chluinn tonn ri thgh’nn gu traigh ann

‘N am do’n gheasgar a bhi ciaradh,
‘S tric a bjios mo spiorad cianail;
Smaoineachadh g’ eil cian nan cian uam,
Far ‘m bu mhiann leam dhol a che/ilidh

Глухарь
кровь сильна
‘ы Fhada Леам в Oidhche Gheamhraidh
Faili, faili, faili о/ РО;
Faili, faili, faili о/ РО;
Faili, faili, faili о/ РО;
‘ы в cian Нана в cian bho в ЦТ’ghag ми Лев/dhas.

‘Ы fhada узнать oidche gheamhraidh,
‘ы fhada ‘ы fhada ‘ы fhada узнать я
‘ы нах fhaic ми АСН пре/iridh лом Энн,
‘ы ча chluinn т РИ thgh’nn ГУ traigh Энн

‘Н АМ делать Эн gheasgar в бхи ciaradh,
‘ы трик в bjios МО spiorad cianail;
Smaoineachadh г’ ЭМС в cian НАН уам в cian,
Далеко ‘м бу mhiann леам доол че/ilidh


опубликовать комментарий